آموزش ابتدایی
تحول نو در رشد ابتدایی
صفحه نخست            پروفایل مدیر سایت            پست الکترونیک   

 

 

 

چگونه می توان جمله سازی و انشاء دانش آموزان را تقویت کرد؟

 

 

1- جمله سازی شفاهی : با تمرینامت شفاهی آمادگی ذهنی و روانی را در آنان به وجود آوریم.

 

شیوه های جمله سازی شفاهی عبارت است از :

 

الف) تمرین پرسش و پاسخ : این تمرین بر اساس مطالب درسی فارسی و یا کمک تصاویر انجام شود.

 

ب) دوباره سازی : در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم جمله ای را که خوانده اند یا ما برای آنان خوانده ایم دوباره سازی کرده به زبان خود بازگو نمایند.

 

ج) جمله سازی : با کلمات داده شده در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم با کلمات داده شده جمله هایی شفاهی بسازند.

 

 

2- تشخیص صحت جمله : در این تمرین با ارائه چند جمله صحیح و غلط از دانش آموزان می خواهیم صحت آن ها را تشخیص دهند. مثال : « حسن به مدرسه رفت.      خرس پرواز.      علی به خانه آمدیم.     نانوایی باز است. »

 

 

3- تغییر کلمات جمله : با این تمرین جمله های مکتوب آماده ای را به دانش آموزان ارائه می دهیم که زیر بعضی از کلمات آن ها خط کشیده شده است. مثال :

 

« امروز هوا خیلی سرد بود.                 امروز هوا خیلی گرم است. » تضاد

 

« امروز به مشهد می روم.                    فردا به مشهد خواهم رفت .» آینده

 

« من سیب دوست دارم.                       من سیب دوست ندارم . » منفی

 

شهر خود را دوست دارم.                     شهر خود را دوست داری؟ » پرسشی

 

 

4- جور کردن گروه کلمات : به وسیله این تمرین دو فهرست از گروه کلمات به دانش آموزان ارائه می کنیم و از آنان می خواهیم بین گروههای واژگان ارتباطی معنی دار برقرار نمایند.

 

الف) من و دوستم                                - قشنگ است.

 

ب) مداد من                                        - سرخ است.

 

ج) شهر شیراز                                      - به مسافرت می رویم.

 

 

5- پر کردن جای خالی جمله در تمرین مذکور : جمله هایی را که جای یک یا چند کلمه ی آن ها خالی است به دانش آموزان ارائه می کنیم و از آنان می خواهیم کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهند.

 

« حسن سه سیب ...............................میز می گذارد. ( از – زیرا – روی – در )

 

سارا .....................       خانه .............................. بازار آمد . ( بی – از – تا – چون – به )

 

 

6- منظم سازی جملات در هم ریخته : در این تمرین کلمه های جمله  را  بدون  نظم  خاصی    در هم  می ریزیم  و  از دانش آموزان می خواهیم جمله های صحیح و منظم بسازید. مثال :

 

سینما  ، به ، دیروز  ، دوستم  ، رفتم ، با  ، من

 

 

7- گسترش جمله ها ( تکمیل جمله ) :

 

تو به تهران می روی و من در کلاس سوم .......................................................................................... .

 

 

8- کوتاه سازی :

 

حسن و بردارش به خانه ما آمدند. و آنان به خانه ما آمدند.

 

 

10- تمرینات افزایش :

 

من سیب می خورم . (قرمز)  - من سیب قرمز می خورم.

 

 

11- ترکیب جمله های ساده :

 

آن مرد برادر حسن است. آن مرد کشاورز است.   آن مرد کشاورز است.

 

 

12- جمله سازی با کلمات داده شده :

 

 

13- جمله سازی در قالب پاسخ بر پرسش های کتبی

 

 

14- نگارش ساده و خلاق – انشاء نویسی – خاطره نویسی – نامه نگاری – گزارش نویسی – دنباله نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحات سایت
RSS Feed