کلاس در عصر نو

همیشه این حرف پستالوتسی را به یاد داشته باشید (کسی که خواندن ونوشتن را سواد می داند

 

بیش از انسان وحشی از تمدن به دور است )حال این سوال پیش میآید راستی کلاس درس وبرنامه ی درسی در عصر کوانتم که تعریف ها با شدت و سرعت در حال تغییر است چگونه باید باشد ؟

بی شک تعریف کلاس نیز می تواند نیز به روز باشد ولیکن اصول کلی که همانا نشاط و پویایی است

وهمچنین کلاس درس باید همچون خانه ودانش آموزان همچون خانواده باشند در این کلاس معلم دوست دانش آموزان است

. کلاس این معلم درس زندگی می آموزد واخلاق در راس امور قرار دارد

بی شک معلم باید هر دانش آموز را با دید یک انسان شریف و از اوصیا الهی ببیند.معلم باید غمش غم دانش آموزان باشد و شادیش رشد آنها

/ 0 نظر / 35 بازدید