گزارش پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی

“منظور از گزارش پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی ( پایه اول تا ششم )، همان بازخورد پایانی است که معلم با عنایت به سالت خطیر شغلی، در دو یا سه نوبت از سال تحصیلی (دی ماه و خردادماه و در صورت لزوم شهریورماه) با توجه به تفاوت های فردی دانش آموز و با استفاده از شواهد و اطلاعات جمع آوری شده در پوشه کار و سایر مستندات مثل رویدادنگاری دفتر کلاسی، جهت ارائه به ذی نفعان (والدین، دانش آموز و مدیرمدرسه) تکمیل می نماید.”

توصیه ها :

به واحد آموزشی توصیه می شود که:

* نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی) به صورت دستی توسط معلم نوشته می شود و به خانواده ارائه می گردد؛ لذا تایپ سیستمی آن توسط مدرسه ضروری نیست.

* توصیف عملکرد و تعیین رتبه ی درس تربیت بدنی یا دروس دیگر که توسط مربی متخصص غیر از آموزگار مربوط تدریس می شود به عهده ی آن مربی خواهد بود.

* نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی)پس از رؤیت خانواده توسط مدرسه صحافی و به عنوان سند در آموزشگاه نگهداری می گردد.

* نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی)در سه نوبت مجزا ( دی ، خرداد و شهریور – برای دانش آموزان نیاز به تلاش خردادماه – )تکثیر و در اختیار معلم جهت تکمیل گذاشته می شود

* قبل از تحویل نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی) به اولیا، جلسه ای توسط معلم تشکیل شود تا اقداماتی که لازم است اولیا بعد از دریافت گزارش، انجام دهند به اطلاع آن ها رسانده شود.

* به اولیا یادآوری گردد با توجه به اینکه توصیف عملکردها درنمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی)کلی است برای درک درست میزان یادگیری و تشخیص صحیح تکلیف خود در جهت یاری بخشی به فرزندشان به پوشه کار دانش آموز که در طول سال تحصیلی و به شکل فرایندی تهیه گردیده است مراجعه نمایند.

* نمون برگ ب( کارنامه تحصیلی -تربیتی) بعد از تائید مدرسه در پرونده تحصیلی دانش آموز بایگانی و نگهداری می گردد.

طبقات

تعریف هر طبقه

هدف کلی آموزشی (نتایج یادگیری

        فعلهای رفتاری

(به صورت زمان حال ساده و سوم شخص مفرد)

دانش

در این طبقه از دانش آموز انتظار  می رود تا چیزهایی را که آموخته است عینا پاسخ دهد و شامل یادآوری بازشناسی آموخته ها      می شود

اصطلاحات متداول را     می داند. مفاهیم اصلی را می داند. روشها را می داند

تعریف می کند . نام می برد. بازگو می کند . فهرست می کند . نسخه برداری می کند . بیان می کند. تکرار می کند. فکر   می کند. مشخص می کند . جور می کند . توصیف می کند.

درک و فهم

(فهمیدن)

 آن دسته از هدف ها ، رفتار ها یا پاسخ هایی است که با فهمیدن و درک کردن همراه است و لازمه آن فهم معنی ظاهری یا تحت اللفظی پیام ها یا منظورهای موجود در سوالات است مانند ترجمه کردن ، تفسیر کردن ،استخراج (درک اطلاعات ناشناخته از اطلاعات شناخته شده) خواندن نقشه ، جدول ، نمودار ، فرمول های ریاضی و ...

اصول را می فهمد

تئوریها را می فهمد

قوانین را می فهمد

مثال می زند .حل می کند .ترجمه می کند .تخمین می زند .توضیح می دهد .خلاصه می کند .تمیز میدهد .برگردان      می کند .بسط می دهد مطابقت میکند. پیش بینی می کند. تعمیم می دهد. بازنویسی می کند

کاربرد

کاربرد یعنی استفاده از آموخته های پیشین در موقعیتهای جدید و حل مسایل جدید

مفاهیم و اصول را در موقعیت جدید به کار      می برد . قوانین و نظریه ها را در موقعیتهای عملی به کار می برد.

تغییر می دهد. محاسبه می کند . نمایش می دهد . کشف می کند . اندازه گیری می کند .کنترل می کند . با مهارت انجام می دهد . اصلاح می کند . به کار می برد . تهیه می کند . تولید می کند . نشان می دهد . تولید می کند . آماده  می کند .

تجزیه و تحلیل

به معنی تقسیم مطالب کلی به اجزا تشکیل دهنده آن و تجزیه و تحلیل یعنی تعین اجزا و کشف و بیان روابط بین قسمتهای مختلف یک مطلب و نحوه سازمان بندی آنها و شناخت اصول حاکمبر ساخت مطالب

ساختار یک اثر هنری را تجزیه و تحلیل می کند . جداول و نمودارها را تجزیه و تحلیل می کند . یک متن ادبی را تجزیه و تحلیل    می کند .

به اجزا تقسیم می کند . با نمودار نشان می دهد . مجزا می کند . تجزیه می کند . تفکیک می کند . هجی می کند . به تصویر در    می آورد . استفاده نمی نماید . می شکافد.

ترکیب

توانایی به هم پیوسته عناصر و اجزا به منظور تهیه یک صورت یا کل جدید ترکیب را   می توان توانایی آفرینندگی و تولید دانست که با استفاده از دانسته های پیشین انجام می گیرد.

اصول و قواعد را با یکدیگر ترکیب می کند . طرح جدیدی ابداع  می کند . مطالب را با یکدیگر ترکیب می کند .

طبقه بندی می کند . درهم می آمیزد . انشا می کند . تجدید نظر می کند . سخنرانی می کند . داستان می نویسد . شعر  می سراید. تجدید سازمان می کند . مدون می کند . نمودار تهیه می کند .  گروه بندی می کند . ترکیب می کند .

ارزشیابی

بالاترین هدف فرآیند ذهنی است که در آن شخص قضاوتی مبتنی بر هدف و منظوری خاص درباره ارزشها ، عقاید ،کارها،راه حل ها ، روش ها .مواد و غیره

یک اثر هنری را ارزشیابی می کند . روشهای تدریس را ارزشیابی می کند . قوانین یادگیری را ارزشیابی      می کند

ارزیابی می کند . مقایسه می کند . نتیجه گیری می کند . مقابله   می کند . انتقاد می کند. تفسیر می کند

ربط می دهد. قضاوت می کند.داوری می کند.

  بر اساس بخشنامه دفتر آموزش دبستانی فرم جدید تحت عنوان گزارش الف- عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در بخش مدارک تحصیلی جایگزین فرم گزارش ارزشیابی کیفی توصیفی و فرم گزارش تربیتی شده است.به این منظور در هر نوبت یک برگ گزارش عملکرد تحصیلی و تربیتی توسط معلم مربوطه تکمیل میشود و جهت درج در سامانه و چاپ کارنامه به دفتر مدرسه تحویل میگردد.معاون مربوطه صرفا ستون نتیجه هر درس رادرسیستم مدرسه درج می نماید.لذا نیازی به درج نتیجه هدفها و انتظارات هر درس به صورت جداگانه نمی باشد.

·       لازم به ذکر است پس از تکمیل فرم الف- عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معلم گرامی نتیجه آن در سیستم درج و فرم مربوطه به اطلاعه اولیای محترم می رسد..توجه نمایید نیازی به درج توضیحات معلم و درج هریک از انتظارات به طور  جداگانه در سامانه نیست.

/ 0 نظر / 380 بازدید