یونسکو و یادگیری

یونسکو با محور قرار دادن یادگیری، چهار ستون اساسی یادگیری را مورد توجه قرار داد. که این ستون ها عبارتند از:
¤ یادگیری برای دانستن
¤ یادگیری برای عمل کردن
¤ یادگیری برای زیستن
¤ یادگیری برای به هم زیستن
آن چه گذشت، نشان می دهد که روند جاری در جهان حکایت از تفکر و تأمل بر روی نظام ارزشیابی تحصیلی دارد و قصد دارد ارزشیابی را بر مهارت های زندگی دانش آموزان قرار دهد؛ نه مهارت های مدرسه ای و در این برنامه مشارکت سهم قابل توجهی دارد. در داستان زیر ضمن مطرود نمودن رقابت های منفی سنتی نحوه موفقیت در کارهای گروهی و مشارکت را بیان می کند.
داستان موفقیت گروهی:
روزی روزگاری، چند دوست در جنگلی سرگرم بازی و صحبت بودند. آنان به ریل راه آهنی برخوردند که در لابه لای درختان ادامه می یافت. یکی از بچه ها روی ریل پرید و خواست روی آن راه برود، اما هنوز چند قدمی برنداشته بود که زمین خورد.
بچه های دیگر یکی یکی روی ریل راه رفتند. آن ها هم هنوز چند قدمی برنداشته، تعادل خود را از دست می دادند و زمین می خوردند. دو نفر از بچه ها به نام های احسان و مراد در گوش هم چیزی گفتند. سپس، رو به دیگر بچه ها کردند و گفتند: «ما با هم می توانیم تا آخر خط برویم». یکی از بچه هایی که زمین خورده بود گفت: «غیرممکنه!»
احسان و مراد روی دو خط پریدند. دست ها را به سوی یکدیگر دراز و قفل کردند. به این ترتیب تعادل خود حفظ کردند و مسافت را پیمودند. آن دو به تنهایی کاری از پیش نمی بردند، اما دست به دست یکدیگر دادند و موفق شدند.
کار احسان و مراد، تشکیل یک تیم دو نفره بود. تیمی که روحیه همکاری توام با همدلی در آن مشاهده می شد. این دو نفر به جای پیروزی انفرادی، به موفقیت و پیروزی تیمی اهمیت دادند. به توانایی های یکدیگر اعتماد کردند و تیم دو نفره خود را در کانون توجه دادند.
تیم های بزرگ و موفق دارای اعضایی چون احسان و مراد هستند. افرادی که روحیه همکاری توام با همدلی دارند. به عبارتی افراد این تیم ها با دل و جان با یکدیگر کار می کنند، از صمیم قلب دیگر اعضای تیم را می پذیرند و با این حرکت بر نیروی تیم می افزایند. شما هم می توانید با رعایت چند نکته ساده این ویژگی را در خود تقویت کنید:
اول: اعضای تیم را به چشم همکارانی همدل بنگرید نه به چشم رقیب.
توجه داشته باشید در هر تیمی زمینه رقابت وجود دارد، اما اعضای تیم های موفق خود را اندام های یک پیکر می دانند و هیچ گاه نمی گذارند کار رقابت به جایی برسد که تیم را فلج سازد.
دوم: به اعضای تیم بدگمان نباشید، پشتیبان آن ها باشید.
بعضی آن قدر به فکر منافع خود هستند که به دیگران ازجمله به اعضای تیم خودشان بدگمان می شوند. برای گریز از این ذهنیت، باید به همدیگر اعتماد کنید، درنتیجه رفتارتان با آن ها بهتر می شود و اگر رفتارتان بهتر شود، پایه همکاری صمیمانه و توأم با همدلی گذاشته می شود.
سوم: به جای خود، تیم را در کانون توجه قرار دهید.
این که کدام در کانون توجه ما باشد تا حد زیادی تعیین می کند که با اعضای تیم، رقیب هستیم یا رفیق. نتیجه چنین تفکری باعث می شود به جای این که به تنهایی توپ را به دروازه برسانید به یکی از اعضای تیم پاس دهید.
چهارم: به اتفاق پیروز شوید.
با همکاری، همدلی و اتفاق کارهای بزرگ می توان کرد. اگر خود را دست تنها بگذارید، بسیاری از کارها ناتمام می ماند و بسیاری از فرصت ها از دست می رود.
به خاطر بسپارید:
اول باید با یکدیگر کار کرد، بعد با یکدیگر برنده شد.
الگوی پیشنهادی اشاعه ارزشیابی توصیفی، الگوی توصیفی، الگویی ترکیبی از اشاعه رسمی و غیررسمی است. که معلم باید در متن و اساس این طرح نوآورانه قرار گیرد. باید تقاضا محور باشد، یعنی مدارس متقاضی اجرای این الگو باید تلاش کنند شرایط و زمینه های مناسب آن را فراهم نمایند.
کاربردهای ارزشیابی توصیفی:
در این زمینه چند نکته درخور اهتمام است که تصمیم گیرندگان و مدارس متقاضی باید به آنها توجه نمایند:
الف-ارزشیابی توصیفی باید به مثابه جزیی از فرایند یاددهی یادگیری کلاس درس تلقی شود.
ب-ارزشیابی توصیفی به عنوان الگویی معارض و در ضدیت با الگوی کمی و مستمر تلقی نشود.
ج- روش های تدریس، جدید مانند روش های مشارکتی و همیارانه و به طورکلی روش های فعال تدریس، پیش شرط تحقق ارزشیابی توصیفی است.
د-معلمان مجری طرح ارزشیابی توصیفی باید مهارت لازم را برای اجرای روش های تدریس جدید را داشته باشند و واقعاً این روش ها را در صحنه کلاس به نمایش بگذارند.
هـ-اجرای ارزشیابی توصیفی نسبت به شیوه سنتی ارزشیابی (امتحان) پیچیده تر است و نیازمند آن است که معلم مهارت های زیر را بدانند:
1-مهارت مدیریت پوشه کار و تحلیل اطلاعات آن.
2-مهارت تهیه فهرست وارسی و به کارگیری آن.
3-مهارت ارائه تکالیف مناسب به دانش آموزان وبررسی تکالیف آنها.
4-مهارت ارائه بازخوردهای توصیفی به دانش آموزان.
5-مهارت تهیه و استفاده از ابزارهای ثبت مشاهدات.
6-مهارت تهیه و به کارگیری آزمون های مختلف (آزمون در خانه، آزمون کتاب باز، آزمون گروهی و مانند این ها).

/ 0 نظر / 35 بازدید