توسعه خلاقیت فکری

برای توسعه خلاًقیت فکری خود، روش های ده گانه زیر را به کار گیرید:
1- بهترین انتخاب : سعی کنید برای یک مساله ، چند پاسخ صحیح ارائه نموده و سپس بهترین آن را انتخاب نمایید.
2- گسترش فکر: برای فکر کردن به مساله ای، از منطقی بودن بیش از حد پرهیز کرده و به فکرتان اجازه بدهید به مسایل مجازی تخیلی یا تحلیلی راه یابد.
3- قانون مبارزه : روش های عادت شده را به سرعت نپذیرید. بلکه سوالاًت متعددی را برای خود مطرح کرده و انعطاف پذیر باشید.
4- تجربه کنید: سعی نمایید با مسائل مختلف روبرو شده و نتایج عملی آنها را بیابید.
5- عدم قطعیت : سعی کنید علاًوه بر آن که همه امور را شفاف میسازید، ولی هیچ امری را با قطعیت پایان یافته تلقی نکنید و بگذارید راه تغییر و تحول باز باشد.
6- نگرش به اشتباهات از دید مثبت : اجازه ندهید ترس از اشتباه شما را خاموش و متوقف سازد. امتحان و اشتباه می تواند ما را به موفقیت رهنمون نماید.
7- وقت گذاشتن برای تفریح : تفریحات سالم نه تنها باعث کاهش تنش و فشار می گردد، بلکه انسان را به سمت خلاًقیت و کشف موضوعات جدید سوق می دهد.

8- شکستن باورهای تخصصی :
به منظور گسترش و توسعه عقاید باید قالبهای ذهنی را شکست و به اطلاًعات موجود خود اکتفا نکرد، زیرا نظرات دیگران می تواند برای ما بسیار مفید باشد.
9- جمع اضداد: از تناقض ها و تفاوت ها نهراسید. اجازه دهید از برخورد افکار، تفاوت ها و تناقض ها، فکرهای نو تراش نموده و راه های جدید نمایان گردد.
10- اعتماد به خلاًقیت : چنانچه شما تصور کنید که خلاًق هستید، بنابراین فرصت های آفرینش ، پیش گویی و توان انجام کار را خواهید داشت.

/ 0 نظر / 27 بازدید